Säsongscamping – Hyresregler

Bomstadbadens hyresregler säsongscamping

HYRESREGLER

Aktuella ordnings- och hyresregler vad avser säsongsuppställning av husvagn/villavagn/husbil på Swecamp Bomstadbaden. Inbetalning av depositions-/säsongsavgift innebär att ni som gäst godkänner nedanstående regelsystem med bifogad information i brevet och att det även gäller som säsongsavtal mellan Bomstadbaden Camping AB och säsongsgäst. Avtalet upphör utan uppsägning vid säsongens slut. När detaljplanen har vunnit laga kraft kommer reglerna i detaljplanen att gälla.

Alla gäster skall inneha Camping Key Europé.

Campingtomten ni hyr är personlig och får endast nyttjas av familjemedlemmar till personen som är skriven på campingtomten i våra register. Vänner och andra icke-familjemedlemmar får hälsa på utan extra kostnad dagtid, men ej övernatta.

Familjekaraktär råder på Bomstadbaden varför lugn och stilla skall råda mellan 23.00 – 06.30. Detta innebär att högljudda tillställningar ej får pågå efter 23.00. Visst undantag kan ske på midsommarafton, samt underhållningskvällar då det skall vara tyst 24.00. Visa alltid hänsyn till övriga gäster. Jourhavande vakts eller campingledningens tillsägelse gäller alltid.

Huvudinfarten är stängd mellan 23.00 – 06.30. Under denna tid får biltrafik ej ske på området, parkering sker då på parkeringen vid infarten. Infart under övrig tid till campingen sker endast av incheckade gäster med bomkort. Vid upprepade inpasseringar av extra bil utan att denne löst extra bomkort debiteras med 500 kr. Platsbeteckning på tomten skall fästas väl synlig utifrån i någon av husvagnens fönster samt att bomkortet ska ligga väl synligt i er bils vindruta.

Skötsel av tomten vad avser ordning och reda, gräsklippning av tomten m.m. ombesörjs av hyresgästen. Gemensamma gräsytor i direkt anslutning till säsongstomterna som endast nyttjas av säsongsgäster inkluderas i detta. Gräsklippare tillhandahålles av Bomstadbaden och utlånas genom receptionen. Borttransport av gräs, krattavfall från egen tomt åligger hyresgästen att transportera till angivna platser. Vid uppsägning av plats skall tomten lämnas i väl städat och iordningställt skick. Om platsen lämnas tom under hyrestiden skall detta meddelas campingvärden, och ny ankomstdag skall meddelas.

Den hyrda tomten hyrs som ”råtomt” och hyres i befintligt skick. Grus, sand eller dylikt ingår ej utan kan köpas extra. Tomten får endast användas till uppställning av egen bil, husvagn/husbil (vissa platser villavagn). Bomstadbaden följer myndighetsbeslut och rekommendationer gällande campingen. För all byggnation på tomten ansvarar säsongsgästen. För avgifter och viten som myndighet påfört Bomstadbaden på grund av säsongsgäst byggnation eller andra åtgärder på den av säsongsgästen förhyrda tomten ska säsongsgästen för tomten betala motsvarande ersättning till Bomstadbaden. Eventuellt åläggande från myndighet om flyttning av husvagn/husbil/villavagn, rivning eller bortforsling av säsongsgästs byggnation ska omedelbart genomföras och bekostas av säsongsgästen. Andrahandsupplåtelse är förbjudet och det är inte tillåtet att utan tillstånd skriva sig på campingen. Generellt gäller att utöver vagn, förtält och personbil får inga andra byggnationer och/eller markarbeten utföras på tomten. Undantaget för byggnation är en altan får byggas upp framför vagnen, vid ny-/tillbyggnation av denna skall rådgivning med oss ske innan.

Alla boendeenheter skall vara definierbara till camping, det vill säga tillfälligt boende, och skall på kort varsel kunna ”checkas ut”/ flyttas.

Generellt skall alla byggnationer vara enkelt demonterbara och ha ett snyggt och vårdat utförande, inga tält/byggnationer får vara högre eller bredare än vagnen. Inga provisoriska lösningar som lastpallar eller liknande är tillåtna. Byggnation får ej heller ske närmare tomtgräns än 2 m. Vid oklarheter med tomtgräns eller övriga frågor kontakta receptionen

Bomstadbaden Camping AB är alltid skyldig att följa myndighetsbeslut och rekommendationer gällande anläggningen. För all byggnation på campingtomten har säsongsgästen det fulla ansvaret för att byggnationen är förenlig med gällande myndighets bestämmelser. Oavsett om Bomstadbaden Camping AB har lämnat sitt godkännande till av säsongsgäst önskad och genomförd byggnation på campingtomten gäller följande:

Innebär rekommendationer, åläggande eller beslut från myndighet flyttning av säsongsgästs uppställd husvagn, husbil eller villavagn eller att uppförd byggnation skall tas bort, rivas eller ändras är säsongsgästen skyldig att omgående och på egen bekostnad genomföra av myndighet beslutad åtgärd. Om säsongsgästen inte genomför myndighets ålägganden eller beslut inom föreskriven tid medger säsongsgästen att Bomstadbaden har rätt att vidta de åtgärder på den av säsongsgästen förhyrda tomten som föreskrivits av myndigheten. Sådana åtgärder som vidtas av Bomstadbaden sker på säsongsgästens bekostnad. Detsamma gäller för de fall säsongsgästen inte erlagt säsongsavgiften. Säsongsgästen är också skyldig att till Bomstadbaden Camping AB omgående betala eventuella avgifter eller viten som myndighet påfört Bomstadbaden Camping AB med anledning av säsongsgäst genomförd byggnation på campingtomten.

Säsongsgästen äger inte rätt till någon ekonomisk kompensation från Bomstadbaden Camping AB för flyttning av uppställd husvagn, husbil, villavagn eller i det fall befintlig byggnation på campingtomten rivs, ändras eller på annat sätt tas bort.                  

Vid försäljning av boendeenheten på befintlig tomt skall ny ägare godkännas av oss innan köp genomförs, vi förbehåller oss dock alltid förtur på tomten. Vid försäljning på befintlig tomt samt byte av tomt inom området skall säljaren till Bomstadbaden AB betala en överlåtelse-/flyttavgift enligt nedan:

Kategori 1: 16 000 kr, kategori 2: 12 000 kr, kategori 3: 10 000kr, kategori 4: 8 000kr.

På tomt med vatten och avlopp ansvarar hyresgästen själv för av/på- installation.

Säsongsgäst ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär kontroll av gasolanläggning och brandsläckare, minst vartannat år, gasolprovningsintyg skall kunna uppvisa vid anfordran. Intyg på giltig gasolprovning skall uppvisas vid incheckning för säsongen, ni som ej använder gasol skriver istället på ett ”fribrev” att gasol ej används på campingen.

Enligt den brandskyddsförordning vi lyder under skall avståndet mellan två campingenheter vara minst fyra meter. Detta uppnås enklast genom att vagnen inkl. förtält placeras 2 meter från tomtgränsen in på tomten åt alla håll. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar är riktig samt att brandsläckare och brand/gasolvarnare finns i vagn.

Krav på utrustning etc för elanvändning på campingplats ställs av Elsäkerhetsverket. Lagstiftning ställer krav på oss som anläggningsägare och på dig som gäst. Det är alltid gästens ansvar att elektrisk utrustning är i säkert skick, utrustning är CE-märkt och att alla kablar är hela. För att få utnyttja eluttagen på Bomstadbaden så måste du ha godkänd utrustning, vilket innebär bl.a. att kabeln mellan stolpe och husvagn ska ha en kabelarea på minst 2,5 mm2. Det är heller inte tillåtet att ha förgreningsdosor mellan elstolpe och husvagn.

Egna bilar/mopeder får endast användas för in- och utpassering till egen tomt. Högsta tillåtna fordonshastighet på området är 20 km/tim. Bilkörning under påverkan av alkohol är absolut förbjudet, detta kan medföra omedelbar uppsägning av platsen. Körning på gräsmattor under ej sommarsäsong får ej ske, undvik också körning på blöta gräsmattor under sommarsäsong.

Avverkning av buskar, grenar och träd får ej ske utan vårt tillstånd.

Hundar skall hållas kopplade på området och får ej vara skällande eller störande på annat vis. Hundbad får endast ske på anvisad plats på östra udden.

Underjordsbehållare är endast avsett för hushållsavfall. Inget skräp får läggas vid sidan av containrarna, är containrarna fulla kontaktar ni receptionen. Källsortering av matavfall, metall, plast och glas skall källsorteras. Kärl för dessa finns vid våra sopstationer samt separata avfallspåsar för mat tillhandahålls av oss. Övrigt avfall som exempelvis, men inte uteslutande, kylskåp, plastmöbler, järnskrot, batterier m.m. skall på egen hand forslas till kommunens återvinningscentraler.

Sommarsäsong innebär perioden 30/4 – 30/9. Vid betalning efter förfallodagen debiteras en påminnelseavgift på 90 kr samt dröjsmålsränta med 12 %/år. Ej betald depositionsavgift enligt förfallodatum (om ej annan uppgörelse skett), tolkas som att platsen är uppsagd och Bomstadbaden Camping AB kan hyra ut tomten till annan gäst. Inbetald depositionsavgift, 2000 kr, återbetalas ej vid eventuell avbokning av platsen. Elström ingår ej i hyran. Strömmen läses generellt av 30/4 för vintersäsongen samt 30/9 för sommarsäsongen. Det åligger varje säsongsgäst att ansvara för sin elbox och föra loggbok över sin egen förbrukning. Finns avvikelser skall detta omedelbart anmälas till ledningen. Ingen återbetalning sker vid avresa tidigare än bokat/reserverat. Om platsen lämnas tom skall detta meddelas campingvärden.

Bomstadbaden Camping AB frånsäger sig allt ansvar för stölder, samt skada på gäster och dess egendom samt förbehåller oss rätten, att på gästens bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar Bomstadbadens ledning eller personal anger. Merkostnader för olycksfall inom campingområdet kan ev. täckas av Camping Key Europé´s försäkring genom premiumkortet.

Godkännande av regelverket

OBS att vi uppdaterar regelverket efterhand och det som presenteras på vår hemsida, www.bomstadbaden.se, och anslagstavla är alltid det som gäller.

I samband med att hyresgäst betalar sin faktura helt eller delvis för kommande säsong bekräftar denne samtidigt att man godkänner då aktuellt regelverk och förbinder sig att rätta sig efter detsamma. Säsongsgäst förbinder sig att regelbundet uppdatera sig på hemsidan.

Med ovanstående ordnings- och hyresregler hoppas vi få en camping där ordning och reda hålls och alla trivs.

Observera att detaljplanen kan vinna laga kraft under 2023-2024 och från den dagen kommer detta regelverk att justeras för att följa detaljplanens utformning. Vi kommer att skicka ut nya handlingar och det är alltid senaste regelverk som är gällande.

Bomstadbaden Camping AB

Vid betalning från utlandet

För allas trivsel gäller följande ordningsregler vid vistelse på  Swecamp Bomstadbaden:

HÄNSYN

Visa hänsyn till övriga gäster, mellan 23.00 och 07.00 skall det vara tyst på campingen. Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Oväsen eller annat högt ljud från stereo etc. liksom bråk, skadegörelse m.m. föranleder omedelbar avhysning och föranleder ingen återbetalning för resterande tid på Bomstadbaden. Jourhavande vakt kan alltid nås genom porttelefon vid receptionen.

IN- OCH UTFART

Huvudinfarten är stängd mellan 23.00 och 06.00, biltrafik är då förbjuden på området.

PLACERING

Ingen husvagn får utplaceras utan kontakt med receptionen, (vid ej öppen reception kan annat anvisas), Respektera vid utplacering på tomten 4m avstånd mellan enheterna.

FARTBEGRÄNSNING

Fartbegränsning gäller inom området och är begränsad till 20 km. Bilkörning under alkoholpåverkan absolut förbjudet. Mopedåkning får endast ske till och från incheckad enhet.

ANSVAR

Bomstadbaden frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom som är utanför vår kontroll.
Gästen får inte använda stugan/campingtomten till något annat än det som avtalats (vanligtvis fritidsändamål). Gästen får inte heller låta fler personer övernatta i stugan/campingplatsen än vad som uppgivits vid bokningen.
Gästen förbinder sig att vårda stugan/campingtomten väl och följa de ordningsregler och anvisningar som gäller. Gästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan/campingtomten och dess inventarier genom att någon i sällskapet varit vårdslös.

STÄDNING

Stugan/campingtomten skall städas före avresa. Ej städad stuga kommer att städas på er bekostnad och efterfaktureras. I städ ingår ej disk och sopor, dvs att ni själva slänger era sopor samt diskar efter er. Görs inte detta kommer ni att debiteras storstäd på 1000:-/1500:- beroende på vilken stugtyp ni bokat.
Överträdelse av rökförbud i stuga medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst på 1500 sek.
Att köpa städ kostar 400/600 kr (exkl sopor samt disk)

KLAGOMÅL

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

AVTALET UPPHÖR ATT GÄLLA MED OMEDELBAR VERKAN OM:

  • Du eller någon annan i ditt sällskap uppträder störande på området.
  • Du eller någon annan i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/rummet eller på området.
  • Om stugan/rummet/campingtomten ej används till avsett ändamål.

Om avtalet upphör på grund av ovanstående orsaker måste ni och ert sällskap omedelbart flytta och någon återbetalning av resterande hyresbelopp sker ej. Vid camping skall hela hyrestiden betalas och ni blir också betalningsskyldiga för eventuella återbetalningar till gäster som blivit drabbade.

Kontaktuppgifter till Bomstadbaden AB

Webbsida: www.bomstadbaden.se

Telnr: +46(0)54-53 50 68  

Vid betalning

Bankgiro809-0094
BankSEB
 106 40 Stockholm

Vid betalning från utlandet

BIC:   ESSESESS
IBAN:   SE40 5000 0000 0510 8104 0343
Kontonr:   5108 10 403 43
  
Bank:  SEB
   106 40 Stockholm

Boende för alla

img_5578

STUGOR

Vi erbjuder en rad olika typer av stugor. Allt från mindre faluröda stugor till större stugor på 54 kvadrat med egen altan. Du bor lika bekvämt som i din egen sommarstuga.

Från 595:-
IMG_5862_2

HUSVAGN

Välj bland många olika typer av tomter utifrån dina önskemål. Vi har allt rån natursköna tomter eller tomter med utsikt över Vänern.

Från 295:-
img_5744

HUSBIL

Varför inte välja en av våra populära husbilsplatser med fantastiskt utsikt över Vänern. Eller vill du hellre ha mer avskilt och lugn och ro så finns det områden för det med hos oss.

Från 295:-
14844

TÄLT

Vi har både bokningsbara campingtomter för tält men även ett specifikt tältområde där du kan komma som drop-in gäst.

Från 225:-

Aktivitets block

Aktivitets block bild 1

RUBRIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor…

Bomstadbadenhöstpaket

RUBRIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor…

Foto21

RUBRIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor…

dji_0234-2

RUBRIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor…