Bildgalleri
Hitta hit
Områdeskarta
Kontakta oss

Kontakt

Bomstadsvägen 640
653 46 Karlstad

Tel: +46 (0)54-53 50 68
E-post: info@bomstadbaden.se

Swecamp
Bomstadbaden tillhör Swecamp, Sveriges största kedja för camping och utomhusupplevelser.
Vill du veta mer om Swecamp, bli en del av oss eller skapa ett samarbete med oss? Kontakta vår kommunikatör, Emma Hermansson emma@swecamp.se 072-217 04 04

Tillbaka
Swecamp Bomstadbaden

Priser - Stugor

Vår, Höst & Vinter Mellan Sommar Peak
2019: 15/9 - 31/12 2020: 1/1 – 13/2, 16/2 – 8/4, 20/9 – 1/1 8/4 – 20/5, 24/5 – 12/6, 9/8 – 20/9 20 – 24/5, 12 – 18/6, 21/6 – 3/7, 2/8 – 9/8 13 – 16/2*, 18 – 21/6*, 3/7 – 2/8
STRANDSTUGORNA (4-6 B) 1295:– 1695:– 2095:– 2495:–
TALLEN + SKOGSGLANTAN 2 (4-6 B) 995:– 1195:– 1595:– 1795:–
VILLAVAGN (4-6 B) 895:– 1095:– 1395:– 1695:–
SKOGSGLANTAN 1 (2-4 B) 795:– 895:– 1095:– 1395:–
GRANEN (2-4 B) 695:– 795:– 995:– 1195:–
EKEN (2 B) 545:– 645:– 745:– 895:–
ASPEN (2-4 B) 545:– 645:– 745:– 895:–
LINDEN 2 (4-6 B) 545:– 645:– 745:– 895:–
LINDEN 1 (2-4 B) 495:– 595:– 695:– 795:–
* Midsommar & Svenska rallyt min. 3 dygn

Tillägg

Slutstäd 4-6 B 600:– Hund/Katt 150:–
Slutstäd Övriga 400:– Avbeställningsskydd 250:-/Objekt
Linneset 150:– Dusch i servicehus 0:-

Priser - Camping

Vår, Höst & Vinter Mellan Sommar Peak
2019: 15/9 - 31/12, 2020: 1/1 - 8/4, 20/9 – 31/12 8/4 – 20/5, 24/5 – 12/6, 9/8 - 20/9 20 – 24/5, 12 - 18/6, 21/6 – 3/7, 2/8 – 9/8 18 – 21/6*, 3/7 – 2/8
Campingtomt inkl el 245:– 275:– 375:– 425:–
Campingtomterna 316 - 423 inkl el 265:– 295:– 405:– 455:–
Tält exkl el 175:– 195:– 235:– 295:–
Månadsplats (min 1 mån) 120:-/natt 150:-/natt
Månadsplats (min 1 mån) 50:-/natt + el
* - Midsommar min. 3 dygn

Tillägg

Cykel 100:-/dag Avbetställningsskydd 250:-/Objekt
Grill till platsen 395:– Dusch i servicehus 0:-

Hyres- och ordningsregler

Bomstadbadens hyresregler

Detta avtal gäller för uthyrning av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil samt för hyra av stuga och rum.

 

Vi förbehåller oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende.

Camping Key Europe

Vi är medlemmar i SCR Svensk Camping där Camping Key Europe-kort eller Camping-ID är obligatoriskt för boende på uppställningsplats för tält, husvagn och husbil. Ett CKE-kort kan köpas för 160 kr online innan ankomst, alternativt på plats. Camping-ID finns tillgängligt för

Åldersgräns för bokning och tillträde

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid gruppbokning ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges i samband med bokningen. Ensam förälder som bor med flera barn är dock undantagen från detta krav. Vid oklarhet, kontrollera vad som gäller på aktuell campingplats. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplatsen/ stugan/ rummet.

Expeditionsavgift

För bokning online tas ingen avgift ut. För bokning med personlig service där faktura kommer att skickas, tas en expeditionsavgift ut på 135 kr per bokningstillfälle.

Bokningsbekräftelse

Du ska få en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast.

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir bindande när du erhållit en bekräftelse på din bokning från oss. Den kan göras på olika sätt, skriftligen, via e-post eller genom ett bokningssystem på internet.

Öppet köp i 24 timmar

Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst.

Betalning

Bokat via www.booking.com:

Ni betalar vid ankomst, eller om ni så önskar kan vi skicka faktura.

Övriga bokningar:

Vid bokning 0-20 dagar före ankomstdag

Bokas ett objekt med mindre än 20 dagar kvar till ankomst, så betalar ni hela summan på anläggningen vid ankomst.

Vid bokning 20 dagar eller mer före ankomstdag

Bokas ett objekt med mer än 20 dagar kvar till ankomst betalas bokningen via faktura. Det finns två möjligheter: 1. Betala hela beloppet direkt 2. Betala anmälningsavgift på 30% senast 20 dagar efter bokningsdatum. Resterande belopp ska vara inbetalt senast 30 dagar före ankomst.

Sen eller utebliven betalning

Om du inte betalar den eventuella första anmälningsavgiften i tid har vi rätt att annullera din bokning. Om du är sen med din slutbetalning och trots påminnelser inte betalar hela beloppet, räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avresa tidigare än planerat

Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

Vad har jag för rättigheter?

I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens kontrollansvar nedan).

 

Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom 3 veckor (21 dagar) efter avresa. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via e-post. Vi rekommenderar e-post.

Gränser för anläggningens kontrollansvar

För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Beror hindret på någon vi anlitat för att helt eller delvis genomföra campingtjänsten är vi fria från skadeståndsskyldighet endast om också den som vi har anlitat skulle vara fri enligt stycket ovan. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör som vi har anlitat eller någon annan i tidigare led.

Vad har jag för skyldigheter?

Under vistelsen på campingplatsen gäller bifogade ordningsföreskrifter.

Överträdelse av ordningsföreskrifter för anläggningen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Vid uppsagt avtalberäknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till platsen samt avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om vi inte kan komma överens kan du bl.a. ta hjälp av följande tvistlösningsorgan:

 • Visitas ansvarsnämnd, som är branschens egen reklamationsnämnd. Vi kommer att följa ansvarsnämndens rekommendationer. http://www.visita.se/mitt-foretag/Ansvarsnamnden/
 • Allmänna reklamationsnämnden (se adress nedan) Allmänna reklamationsnämnden är godkänt tvistlösningsorgan enligt lagen om alternativ tvistlösning. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer.
 • Du kan även vända dig till EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

Vi åtar oss inte att delta i andra alternativa tvistlösningsförfaranden än Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Visita, men kommer att ta ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. Det står dig även fritt att ta tvisten till allmän domstol.

 

Adress till ARN: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm

www.arn.se

Personuppgiftslagen

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.

 

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.

 

Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda personuppgifterna för marknadsföring av vår verksamhet.

Ångerrätt

Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil eller stuga/rum.

* ÄNDRING/AVBOKNINGSREGLER

 

Vad gäller om jag vill avboka?

Avbokning med avbeställningsskydd

Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd som gäller i kombination med nedanstående villkor. Avbeställningsskyddet kostar 250 sek samt att det tillkommer en administrationsavgift på 250 sek vid avbokningstillfället.

Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till avtalad ankomstdag. Avbokning måste dock ske så fort du vet att du inte kommer att kunna fullfölja avtalet på grund av någon av nedanstående händelser. Avbeställningsskyddet ger dig också rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna nedan inträffar.

Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:

 1. vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina föräldrar, barn, syskon eller medresenär,
 2. att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning,
 3. vid inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret
 4. om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.

Ditt förhinder måste kunna styrkas med relevant intyg, från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter avbokningsdatum.

Det belopp du ska återfå utbetalas senast 10 dagar efter att du har kommit in med intyg som visar att du har rätt att använda avbokningsskyddet.

– Bokat via Bomstadbaden på telefon eller mail

Hur ändrar/avbokar man bokningen?

Du kan ändra/avboka via telefon eller via e-post. För avbokning senare än 30 dagar före ankomstdag uttas en schablonbaserad ersättning enligt nedan.

Avbokningsvillkor utan avbeställningsskydd

För avbokning gäller följande villkor (när reglerna för öppet köp inte gäller). Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd (se nedan). Eventuell kostnad för avbeställningsskydd och serviceavgift betalas ej tillbaka vid avbokning.

 • Sker avbokningen 30 dagar eller tidigare före tillträde får du tillbaka 70 % av det avtalade beloppet.
 • Sker avbokningen 29-2 dagar före tillträde får du tillbaka 25 % av avtalat belopp.
 • Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

 

 – Bokat online via booking.com

Hur ändrar/avbokar man bokningen?

Vill ni ändra eller avboka er bokning gör ni det via www.booking.com, då de är ansvariga för bokningen.

 • Ni har fri avbokning om det sker tidigare än 7 dagar före ankomst.
 • Sker avbokning 7 dagar eller mindre före ankomst kommer ni att debiteras 30 % av den totala summan.
 • Vid utebliven ankomst utan avbokning debiteras ni hela kostnaden och beloppet dras från kortnumret ni uppgav vid bokning.

 – Övrig onlinebokning (ej www.booking.com)

Hur ändrar/avbokar man bokningen?

Vill ni ändra eller avboka er bokning gör ni det via tel: +46(0)771-117 117, maila: service@camping.se eller logga in på mina sidor på camping.se Mina sidor.

Avbokningsvillkor utan avbeställningsskydd

För avbokning gäller följande villkor (när reglerna för öppet köp inte gäller). Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd (se nedan). Eventuell kostnad för avbeställningsskydd och serviceavgift betalas ej tillbaka vid avbokning.

 • Sker avbokningen 30 dagar eller tidigare före tillträde får du tillbaka 70 % av det avtalade beloppet.
 • Sker avbokningen 29-2 dagar före tillträde får du tillbaka 25 % av avtalat belopp.
 • Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

 

 

 

Kontaktuppgifter till Bomstadbaden AB

Webbsida: www.bomstadbaden.se

Telnr: +46(0)54-53 50 68  

Mail: info@bomstadbaden.se

 

Vid betalning

Bankgiro 809-0094
Bank Swedbank
  Box 646
  651 14 Karlstad

 

Vid betalning från utlandet

Swiftadress SWEDSESS
Ibancode SE20 8000 0815 6292 4374 6444
Kontonummer SwB 8156-2 924 374 644-4
Bank Swedbank
  Box 646
  651 14 Karlstad

 

För allas trivsel gäller följande ordningsregler vid vistelse på  Swecamp Bomstadbaden:

HÄNSYN

Visa hänsyn till övriga gäster, mellan 23.00 och 07.00 skall det vara tyst på campingen. Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Oväsen eller annat högt ljud från stereo etc. liksom bråk, skadegörelse m.m. föranleder omedelbar avhysning och föranleder ingen återbetalning för resterande tid på Bomstadbaden. Visst undantag kan ske på midsommarafton, samt div. underhållningskvällar då det skall vara tyst 24.00. Visa alltid hänsyn till övriga gäster. Jourhavande vakts eller campingledningens tillsägelse gäller dock alltid. Jourhavande personal går att nå dygnet runt genom porttelefon vid receptionen.

IN- OCH UTFART

Huvudinfarten är stängd mellan 23.00 och 06.00, biltrafik är då förbjuden på området.

PLACERING

Ingen husvagn får utplaceras utan kontakt med receptionen, (vid ej öppen reception kan annat anvisas), Respektera vid utplacering på tomten 4m avstånd mellan enheterna.

FARTBEGRÄNSNING

Fartbegränsning gäller inom området och är begränsad till 20 km. Bilkörning under alkoholpåverkan absolut förbjudet. Mopedåkning får endast ske till och från incheckad enhet.

ANSVAR

Bomstadbaden frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom som är utanför vår kontroll.
Gästen får inte använda stugan/campingtomten till något annat än det som avtalats (vanligtvis fritidsändamål). Gästen får inte heller låta fler personer övernatta i stugan/campingplatsen än vad som uppgivits vid bokningen.
Gästen förbinder sig att vårda stugan/campingtomten väl och följa de ordningsregler och anvisningar som gäller. Gästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan/campingtomten och dess inventarier genom att någon i sällskapet varit vårdslös.

STÄDNING

Stugan/campingtomten skall städas före avresa. Ej städad stuga kommer att städas på er bekostnad och efterfaktureras. Vid bokat slutstäd som tillägg ingår ej disk och sopor, dvs att ni själva slänger era sopor samt diskar efter er. Görs inte detta kommer ni att debiteras storstäd på 1000:-/1500:- beroende på vilken stugtyp ni bokat.
Överträdelse av rökförbud i stuga medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst på 1500 sek.
Att köpa städ kostar 400/600 kr (exkl sopor samt disk)

 

KLAGOMÅL

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

AVTALET UPPHÖR ATT GÄLLA MED OMEDELBAR VERKAN OM:

 • Du eller någon annan i ditt sällskap uppträder störande på området.
 • Du eller någon annan i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/rummet eller på området.
 • Om stugan/rummet/campingtomten ej används till avsett ändamål.

Om avtalet upphör på grund av ovanstående orsaker måste ni och ert sällskap omedelbart flytta och någon återbetalning av resterande hyresbelopp sker ej. Vid camping skall hela hyrestiden betalas och ni blir också betalningsskyldiga för eventuella återbetalningar till gäster som blivit drabbade.